Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Nastava]
[Istraživački rad]
Doktori nauka [Službe]
[Ostalo]
[English]
Godine:


 do 1918   1919   1922   1923   1924   1926   1928 
 1930   1933   1934   1935   1937   1938   1939 
 1944   1946   1952   1954   1955   1956   1957 
 1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964 
 1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971 
 1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978 
 1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985 
 1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992 
 1993   1994   1996   1997   1998   1999   2000 
 2001   2002   2003 


Doktori do 1918.
 1. Ruđer Nikole Bošković
 2. Atanasije Stojković
 3. Dimitrije Danić
 4. Bogdan Gavrilović
 5. Vladimir Varićak
 6. Đorđe Petković
 7. Mihailo Petrović
 8. Petar Vukićević
 9. Milutin Milanković
 10. Nikola Saltikov
 11. Anton Bilimović
 12. Ivan Arnovljević
 13. Jakov Hlitčijev
 14. Mladen Berić *
 15. Sima Marković*
* Prvi doktori matematike Beogradskog univerziteta; Mentor im je bio Mihailo Petrović
1919.

 1. Nikola Popović, Učenje o diskretnom prostoru u novijoj filozofiji (i nauci)

1922.

 1. Ksenija Atanasijević, Brunovo učenje o najmanjem

1923.

 1. Tadija Pejović, Novi slučajevi integrabiliteta jedne važne diferencijalne jednačine prvoga reda
 2. Vjačeslav Žardecki, O kretanju čvrstog tela na krivoj liniji
 3. Vasilije Demčenko, Kotrljanje bez klizanja giroskopske lopte po sferi

1924.

 1. Radivoj Kašanin, O analitičkim oblicima multiformnih funkcija
 2. Vojislav Mišković, (Montpeltier) Etudes de statistique stellaire

1926.

 1. Jovan Karamata, O jednoj vrsti granica sličnih određenim integralima

1928.

 1. Miloš Radojčić, Analitičke funkcije predstavljene konvergentnim nizovima algebarske funkcije

1930.

 1. Konstantin Voronjec, Kotrljanje čvrstog tela po elastičnoj podlozi

1933.

 1. Dragoslav Mitrinović, Istraživanja o jednoj važnoj diferencijalnoj jednačini prvog reda

1934.

 1. Danilo Mihnjević, Struktura parcijalnih jednačina sa datim integralima karakteristika
 2. Konstantin Orlov, Aritmetičke i analitičke primene matematičkih spektara

1935.

 1. Đuro Kurepa, (Paris) Ensembles ordonnées et ramifiés

1937.

 1. Petar Muzen, O bazama neprekidnih funkcija
 2. Radiša Mitrović, Analitičke funkcije i didaktika kod Dekarta

1938.

 1. Dragoljub Marković, Granice korena algebarskih jednačina

1939.

 1. Vojislav Avakumović, O ponašanju Laplace-ovih integrala na rubu konvergencije

1944.

 1. Danilo Rašković

1946.

 1. Tatomir Anđelić, Diferencijalne jednačine kretanja neholonomnog sistema u inkompresibilnoj tečnosti

1952.

 1. Borivoje Rašajski, (1917), (odbrana 18.12.1952) Geometrijska teorija parcijalnih jednačina prvog reda jedne nepoznate funkcije, komisija: dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Miloš Radojčić, (vanr.pr), dr Konstantin Orlov, (docent), dr Dragoljub Marković, (vanr.pr).

1954.

 1. Božidar Đerasimović, (8.09.1907), (odbrana 16.01.1954) Aproksimacija iracionalnih brojeva pomoću racionalnih razlomljenih brojeva, komisija: dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Tadija Pejović, (red.pr),dr Dragoljub Marković, (vanr.pr), dr Miloš Radojčić, (vanr.pr), dr Konstantin Orlov, (docent).

1955.

 1. Časlav Stanojević, (23.06.1928), (odbrana 28.04.1955) O strogom zakonu velikih brojeva, komisija: dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Tadija Pejović, (red.pr),dr Dragoljub Marković, (vanr.pr).

1956.

 1. Đorđe Karapandžić, (12.08.1909), (odbrana 22.02.1956) Primene transformacije dodira na integraciju diferencijalnih jednačina, komisija: dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Tadija Pejović, (red.pr),dr Dragoljub Marković, (vanr.pr), dr Miloš Radojčić, (vanr.pr), dr Konstantin Orlov, (docent).

 2. Rastko Stojanović, (26.11.1926), (odbrana 14.03.1956) Kretanje čvrstog tela u Rimanovim prostorima konstantne krivine, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr.), dr Miloš Radojčić, (vanr.pr), dr Tatomir Anđelić, (vanr.pr), dr Konstantin Voronjec, dr Danilo Rašković.

 3. Bogdan Bajšanski, (odbrana 24.05.1956) Opšti postupci zbirljivosti Euler-Borel-ovog tipa i njihova primena na analitičko produženje, komisija: dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Tadija Pejović, (red.pr),dr Dragoljub Marković, (vanr.pr).

 4. Vojin Dajović, (25.09.1914), (odbrana 12.07.1956) Egzistencija graničnih vrednosti rezultanata nekih analitičkih funkcija, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr.), dr Nikola Saltikov, (red.pr), dr Miloš Radojčić, (vanr.pr), dr Dragoljub Marković, (vanr.pr), dr Konstantin Orlov, (docent).

 5. Dobrivoje Mihajlović, (8.09.1909), (odbrana 1.09.1956) O kvantitativnim rešenjima sistema diferencijalnih jednačina u jednom specijalnom problemu triju tela, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (vanr.pr), dr Tatomir Anđelić, (vanr.pr).

1957.

 1. Ernest Stipanić, (12.01.1917), (odbrana 22.11.1957) Jedna generalizacija algoritma ekshaustije i neki prilozi primeni ekshaustije, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr).

1958.

 1. Zaharije Brkić, (8.11.1910), (odbrana 26.09.1958) Analiza sistematskih grešaka pasažnog instrumenta i drugih sistematskih uticaja na određivanje vremena, komisija: dr Vojislav Mišković, (akademik), dr Konstantin Voronjec, (dopisnik), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

1959.

 1. Boško Tomić, O jednoj novoj klasi polinoma u teoriji specijalnih funkcija

 2. Simeon Ćetković, Nekoliko priloga teoriji svuda-gusto neprekidnih funkcija

 3. Ljubiša Mitić, (10.11.1920), (odbrana 1.07.1959) Kooscilacije astronomskih klatna i uticaj istih na određivanje vremena, komisija: dr Vojislav Mišković, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Danilo Rašković, (red.pr).

1960.

 1. Zagorka Sakl-Šnajder, (23.10.1926), (odbrana 20.06.1960) Određivanje tragova višedimenzionih prostora, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Miloš Radojčić, (red.pr), dr Vilko Niče, (red.pr).

 2. Branislav Ševarlić, (15.06.1914), (odbrana 2.07.1960) Prilog ispitivanju promena geografske širine Beograda, komisija: dr Zaharije Brkić, (vanr.pr), dr Marjan Čadež, (vanr.pr), dr Dobrivoje Mihajlović, (vanr.pr), dr Ivan Atanasijević, (docent).

 3. Jovan Petrić, (15.08.1930), (odbrana 19.12.1960) Određivanje nula algebarskih i trigonometrijskih polinoma pomoću repetitivnog diferencijalnog analizatora i primena na ispitivanje dinamičke stabilnosti, komisija: dr Dragoljub Marković, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Rajko Tomović, (nauč.sar).

1961.

 1. Veljko Vujičić, (29.03.1929), (odbrana 28.04.1961) Kretanje dinamički promenljivih objekata i njihova stabilnost, komisija: dr Anton Bilimonović, (akademik), dr Konstantin Voronjec, dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Danilo Rašković, (red.pr).

 2. Vasilije Oskanjan, (2.09.1921), (odbrana 17.06.1961) Promenljive zvezde tipa UV Ceti, komisija: dr Branislav Ševarlić, (red.pr), dr Franjo Dominko, (vanr.pr), dr Zaharije Brkić, (vanr.pr), dr Ivan Atanasijević, (docent).

 3. Milorad Bertolino, (8.08.1929), (odbrana 12.12.1961) Egzistencija asimptotskih rešenja jedne klase diferencijalnih jednačina, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (vanr.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

1962.

 1. Blažo Okiljević, (23.11.1904), (odbrana 13.01.1962) Teorija infinitezimalnih transformacija i njihova primena na integraljenje diferencijalnih jednačina, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (vanr.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

 2. Dragomir Lopandić, (22.10.1929), (odbrana 22.01.1962) Generalizacija izvesnih teorema metričke i projektivne geometrije u prostoru Rn, komisija: dr Stanko Bilinski, (red.pr), dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

 3. Nedeljko Parezanović, (25.08.1932), (odbrana 22.03.1962) Statistički metod određivanja dinamičkih karakteristika linearnih sistema rešavanjem integralnih jednačina na repetitivnom diferencijalnom analizatoru, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Rajko Tomović, (viši nauč.sar).

1963.

 1. Dragomir Đoković, O nekim klasama cikličnih funkcionalnih jednačina

 2. Marko Leko, (6.01.1929), (odbrana 28.04.1963) Bornovo relativistički čvrsto telo, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Đorđe Mušicki, (docent), dr Rastko Stojanović, (docent).

 3. Božidar Vujanović, (8.09.1930), (odbrana 17.06.1963) Geometrizacija kretanja i poremećaja nekonzervativnih sistema, komisija: dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Rastko Stojanović, (docent).

 4. Radmilo Đorđević, (23.10.1926), (odbrana 29.06.1963) Vođenje po potegu projektila prema satelitu na kružnoj putanji, komisija: dr Radivoje Kašanin, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), Danilo Rašković, (red.pr).

 5. Slaviša Prešić, (25.03.1933), (odbrana 1.07.1963) Prilog teoriji algebarskih struktura, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (vanr.pr).

 6. Jovan Simovljević, (26.07.1929), (odbrana 27.11.1963) Generalizacija vektorskih elemenata Keplerova kretanja, komisija: dr Vojislav Mišković, (red.pr), dr Radivoje Kašanin, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

1964.

 1. Jovan Lazović, (22.05.1931), (odbrana 20.04.1964) Važnije osobenosti u kretanju kvazikomplanarnih planetoida, komisija: dr Vojislav Mišković, (red.pr), dr Radivoje Kašanin, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

 2. Zoran Popstojanović, (30.05.1935), (odbrana 5.05.1964) Primena filter transformacije slučajne Lebesgue-ove mere na slučajna polja, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

 3. Slavko Đurić, (28.06.1927), (odbrana 21.05.1964) Dinamika kontinuuma sa unutrašnjom orijentacijom (continuum Cosserat) i njegove male oscilacije, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Ljubodrag Radosavljević, (vanr.pr), dr Natalija Naerlović-Veljković, (docent), dr Rastko Stojanović, (docent), dr Veljko Vujičić, (docent).

 4. Lazar Rusov, (29.10.1928), (odbrana 28.05.1964) Geometrizacija mehanike i problem prvih integrala jednačina kretanja, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Svetopolk Pivko (red.pr), dr Rastko Stojanović, (docent), dr Veljko Vujičić, (docent).

 5. Luka Vujošević, (17.11.1928), (odbrana 25.06.1964) Unutrašnji naponi kontinuuma izazvani inkompatibilnim deformacijama zadanim samo rotorom distorzije, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Kosara Jojić-Radosavljević, (vanr.pr), dr Vlatko Brčić, (vanr.pr), dr Rastko Stojanović, (docent), dr Veljko Vujičić, (docent).

 6. Milosav Marjanović, (24.08.1931), (odbrana 26.06.1964) Moore-Smith-ova konvergencija u opštoj topologiji, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 7. Petar Todorović, (10.11.1932), (odbrana 4.09.1964) Slučajne transformacije strukture statističkih skupova, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

 8. Zoran Ivković, (13.05.1934), (odbrana 5.09.1964) O predviđanjima slučajnih procesa, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Dragoljub Marković, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

 9. Stevo Komljenović, (8.03.1930), (odbrana 26.11.1964) Plastično tečenje sa nesimetričnim tenzorom napona, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Vlatko Brčić, (vanr.pr), dr Rastko Stojanović, (docent).

 10. Đorđe Teleki, (20.04.1928), (odbrana 30.12.1964) Prilog izučavanju astronomske refrakcije i njenih anomalija na osnovu areoloških merenja izvršenih u Beogradu, komisija: dr Branislav Ševarlić, (red.pr), dr Marjan Čadež, (red.pr), dr Zaharije Brkić, (vanr.pr).

1965.

 1. Borivoje Mihajlović, (29.05.1914), (odbrana 9.04.1965) Modifikovani pseudospektri i njihova primena u numeričkoj analizi, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr).

 2. Milica Ilić Dajović, (25.11.1918), (odbrana 7.06.1965) Beskonačno mala savijanja rebrastih cilindroida, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr).

 3. Milan Đurić, (7.06.1937), (odbrana 29.06.1965) Metoda za proračun nestacionarnih ravanskih laminarnih graničnih slojeva, komisija: dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Viktor Saljnikov, (docent).

 4. Rade Dacić, (8.04.1930), (odbrana 30.10.1965) Jedna klasa multiformnih preslikavanja sa primenom na rešenja diferencijalnih jednačina, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr).

 5. Momčilo Ušćumlić, (20.10.1924), (odbrana 24.12.1965) Neki problemi sinteze i minimizacije u teoriji konačnih automata i logičkih mreža, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Rajko Tomović, (vanr.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr)

 6. Dušan Adamović, (8.06.1928), (odbrana 25.12.1965) Sporo promenljive funkcije u teoriji trigonometrijskih redova, komisija: dr Slobodan Aljančić, (vanr.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 7. Petar Madić, (25.06.1922), (odbrana 25.12.1965) Loše rešljivi sistemi linearnih algebarskih jednačina i njihovo rešavanje, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (docent).

1966.

 1. Momčilo Zdravković, (21.08.1935), (odbrana 23.03.1966) Prilog teoriji prekidnih strujanja, komisija: dr Miroslav Nenadović, (red.pr), dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

 2. Radomir Ašković, (22.08.1938), (odbrana 1.06.1966) Granični sloj na telu pokrenutom iz stanja izvesnih prethodnih nestacionarnih kretanja, komisija: dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Viktor Saljnikov, (vanr.pr).

 3. Vladan Đorđević, (7.10.1938), (odbrana 30.06.1966) Laminarni granični sloj na tankim obrtnim telima, komisija: dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Viktor Saljnikov, (vanr.pr).

 4. Mane Šašić, (8.08.1927), (odbrana 21.12.1966) Primena neanalitičkih kompleksnih funkcija i monogenih kvaterniona u mehanici fluida, komisija: dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Viktor Saljnikov, (vanr.pr).

1967.

 1. Milan Plavšić, (14.10.1936), (odbrana 10.06.1967) Visokometrijsko tečenje fluida sa nesimetričnim tenzorom napona, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Rastko Stojanović, (vanr.pr).

 2. Časlav Đaja, (31.10.1922), (odbrana 19.10.1967) Teorija stabilnosti familije dinamičkih sistema u metričkim prostorima, komisija: dr Tadija Pejović, (red.pr.), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr).

1968.

 1. Ilija Lukačević, (13.11.1935), (odbrana 29.06.1968) Alfenovi talasi u relativističkoj magnetohidrodinamici, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Marko Leko, (docent), Đorđe Mušicki, (vanr.pr).

1969.

 1. Dragomir Simeunović, (22.02.1931), (odbrana 8.05.1969) O granicama korena algebarskih jednačina i nekim njihovim primenama, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (docent).

 2. Stevan Stojanović, (2.03.1937), (odbrana 3.06.1969) Problemi upravljanja i optimizacije matematičke teorije masovnog opsluživanja, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr.), dr Zoran Ivković, (docent), dr Alojz Vadnal, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr).

 3. Dragovan Blagojević, (12.03.1930), (odbrana 2.12.1969) Prilog problemu opštih rešenja u teoriji polarnih elastičnih materijala, komisija: dr Rastko Stojanović, (vanr.pr), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

1970.

 1. Branislav Mirković, (6.07.1929), (odbrana 27.06.1970) Lokalno konveksni prostori i Banahovi diskovi, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Svetozar Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 2. Pavle Miličić, (12.04.1934), (odbrana 1.10.1970) Prostori sa poluskalarnim proizvodima i neke primene na normirane algebre, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 3. Jovan Ukšanović, (19.06.1927) (odbrana 15.10.1970) Potrebni i dovoljni uslovi za nezavisnost i markovsko svojstvo nekih klasa slučajnih veličina, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Zoran Ivković, (vanr.pr), dr Stevan Stojanović, (docent).

 4. Ljubomir Ćirić, (13.08.1935) (odbrana 10.12.1970) Postojane i periodične tačke kontraktivnih operatora, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr.), dr Zlatko Mamuzić, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Dušan Adnađević, (vanr. pr).

1971.

 1. Gilezan Koriolan, (31.10.1929), (odbrana 22.05.1971) Neke generalizacije pseudo-Bulovog programiranja, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Nedeljko Parezanović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr).

 2. Janez Ušan, (16.08.1931), (odbrana 22.05.1971) O jednoj klasi kvazigrupa, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Gorgi Čupona, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (docent).

 3. Miodrag Mišić, (13.09.1931), (odbrana 6.11.1971) Višeznačna preslikavanja topoloških prostora, komisija: dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Zlatko Mamuzić, (red.pr).

 4. Đorđe Đukić, (20.02.1943), (odbrana 10.11.1971) Stacionarni granični sloj nenjutnovske tečnosti sa stepenom reološkom jednačinom stanja, komisija: dr Viktor Saljnikov, (vanr.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Božidar Vujanović, (vanr.pr).

1972.

 1. Svetozar Milić, (27.01.1934), (odbrana 10.04.1972) Prilog teoriji kvazigrupa, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (docent), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr).

 2. Mioljub Nikić, (29.03.1937), (odbrana 24.06.1972), Kohomološke grupe određenih pramenova nad nekim oblastima u Cn, komisija: dr Vojin Dajović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr).

 3. Milomir Trifunović, (3.12.1927), (odbrana 26.06.1972) Višestruka potpunost sistema sopstvenih i pridruženih funkcija nekih graničnih problema, komisija: dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr), dr Milorad Bertolino, (vanr.pr).

 4. Mihail Arsenović, (26.03.1930), (odbrana 28.06.1972), Cauchy-jev problem za jednačinu tipa Euler-Poisson-Darboux, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (vanr.pr).

 5. Boris Cijan, (11.02.1909), (odbrana 25.10.1972), Metoda za rešavanje ravanskih temperaturnih graničnih slojeva pri nestacionarnom laminarnom strujanju nestišljive tečnosti, komisija: dr Viktor Saljnikov, (red.pr), dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr).

 6. Marica Prešić, (28.11.1943.), (odbrana 21.12.1972), Jedan iterativan postupak za određivanje k -korena polinoma, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (vanr.pr), dr Dušan Adamović, (docent).

1973.

 1. Jovo Jarić, (14.10.1938), (odbrana 13.02.1973), Teorija površina diskontinuiteta u mehanici kontinuuma, komisija: dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 2. Slavko Ranković, (31.10.1928), (odbrana 16.02.1973) Deplanaciona termoelastična teorija punih prizmatičnih i tankozidnih štapova, komisija: dr Nikola Hajdin, (red.pr), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Milan Plavšić, (docent).

 3. Branka Alimpić, (15.06.1935), (odbrana 23.03.1973) Izotopija jedne klase kvazigrupa, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa (red.pr), dr Svetozar Milić, (docent).

 4. Branko Vulićević, (10.06.1933), (odbrana 23.05.1973), O metodama eskalacije i interpolacije za rešavanje problema karakterističnih vrednosti matrica, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (vanr.pr).

 5. Vladimir Mićić, (20.12.1936), (odbrana 22.06.1973), Kvazikonformna preslikavanja i korespondencija granica u Rn, komisija: dr Vojin Dajović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (vanr.pr).

 6. Max Arie Wotulo, (5.08.1932), (odbrana 22.06.1973), Osnovi i primene neregularnih spektara nove vrste, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 7. Jovan Mališić, (25.07.1937), (odbrana 23.06.1973) Ekstrapolacija i drugi linearni problemi jedne klase stacionarnih slučajnih procesa sa neracionalnim spektralnim gustinama, komisija: dr Zoran Ivković, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Stevan Stojanović, (docent).

 8. Slobodan Dajović, (26.04.1942), (odbrana 23.06.1973), Princip maksimuma u linearnom problemu optimalnog upravljanja, komisija: dr Milorad Bertolino, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr).

 9. Miroslava Stojanović, (20.12.1919), (odbrana 25.06.1973), Nekoliko novih algoritama za numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina i sistema diferencijalnih jednačina, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (vanr.pr).

 10. Božidar Jovanović, (16.06.1931), (odbrana 26.06.1973), Amortizovane oscilacije jednog specijalnog oscilatornog sistema sa dinamičkim i mešovitim vezama, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Veljko Vujičić, (vanr.pr), dr Marko Leko, (vanr.pr).

 11. Aleksandar Kubičela, (22.03.1930.), (odbrana 5.11.1973), Jedan spektrografski prilaz kinematičkoj slici supergranularnog kretanja, komisija: dr Mirjana Vukićević-Karabin, (docent) dr Vaclav Bumba, (akademik) dr Vladis Vujnović, (nauč.sar).

 12. Milivoje Lazić, (3.08.1938), (odbrana 27.12.1973), O nekim klasama funkcijskih postupaka zbirljivosti, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (docent).

 13. Milan Gligorić, (28.01.1931), (odbrana 28.12.1973), Prilog teoriji elektro-magneto-mehaničkog uzajamnog dejstva, komisija: dr Milan Plavšić, (docent), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Ilija Lukačević, (docent).

 14. Milan Drešević, (21.05.1938), (odbrana 29.12.1973), Funkcionalni prostori, komisija: dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (vanr.pr).

1974.

 1. Dragutin Đurović, (20.12.1937), (odbrana 2.04.1974), Prilog izučavanju promena u brzini Zemljine rotacije i kretanju Zemljinih polova, komisija: dr Paul Melchior, (red.pr), dr Zaharije Brkić, (red.pr), dr Branislav Ševarlić, (red.pr), dr Đorđe Teleki, (nauč.sav).

 2. Zoran Stojaković, (3.10.1942), (odbrana 20.05.1974), Kvazigrupe i neke klase funkcionalnih jednačina na njima, komisija: dr Svetozar Milić, (docent), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr).

 3. Mirjana Lukačević, (15.09.1935), (odbrana 23.05.1974), Primena Pfaf-ove metode u relativističkoj mehanici viskoznog fluida, komisija: dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Konstantin Voronjec, (red.pr), dr Marko Leko, (vanr.pr).

 4. Miroljub Pavlović, (2.10.1924), (odbrana 27.06.1974), Primena varijacionih principa mehanike na neke probleme prenošenja mase i energije, komisija: dr Božidar Vujanović, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Viktor Saljnikov, (red.pr).

 5. Dimitrije Hajduković, (17.01.1929), (odbrana 28.06.1974), Ekstenzija Banach-ovih invarijantnih funkcionala s primenom na sumiranje vektorskih nizova i funkcionala, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (docent).

1975.

 1. Žarko Živanović, (22.08.1935), (odbrana 14.03.1975), Poopšteni retrakti, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Sibe Mardešić, (red.pr).

 2. Jovan Malešević, (7.08.1931), (odbrana 21.04.1975), Ocena koeficijenata Fourier-a nekih klasa iz L, komisija: dr Dušan Adamović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr).

 3. Ilija Lazarević, (9.08.1935), (odbrana 4.06.1975), Primena konusa u teoriji optimizacije, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

 4. Dragoljub Aranđelović, (9.05.1942), (odbrana 19.06.1975), Karamatine pravilno promenljive funkcije i asimptotski stavovi Merserovog tipa, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

 5. Aleksandar Ivić, (6.03.1949), (odbrana 25.06.1975), O nekim klasama aritmetičkih funkcija koje su vezane za raspodelu prostih brojeva, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Vojin Dajović, (vanr.pr).

 6. Jelena Bulatović, (17.07.1946), (odbrana 28.06.1975), Spektralna analiza slučajnih procesa drugog reda sa neseparabilnim prostorima, komisija: dr Zoran Ivković, (vanr.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Jovan Mališić, (docent).

 7. Nataša Božović, (15.08.1947), (odbrana 3.10.1975), Nerešivi problemi u teoriji grupa, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Mirko Stojaković, (red.pr).

 8. Dušan Stokić, (5.03.1934), (odbrana 26.11.1975), Primena varijacione metode pri izračunavanju prenošenja toplote zračenjem kod čvrstih tela sa termički promenljivim svojstvima, komisija: dr Božidar Vujanović, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Dobrosav Milinčić, (red.pr), dr Ilija Lukačević, (docent).

 9. Aleksandar Torgašev, (10.07.1947), (odbrana 19.12.1975), Numerički rang i spektar operatora u Vaksovim prostorima, komisija: dr Pavle Miličić, (docent), dr Svetozar Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 10. Božo Vrdoljak, (14.02.1943), (odbrana 20.12.1975), Metoda retrakcije i stabilnost rešenja diferencijalnih jednačina, komisija: dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr).

 11. Radivoje Milošević, (5.12.1934), (odbrana 27.12.1975), O nekim primenama diferencijalnih jednačina, komisija: dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Konstantin Orlov, (red.pr).

1976.

 1. Vlado Baković, (22.02.1941), (odbrana 8.01.1976), Lokalno konačni i njima bliski beskonačnodimenzionalni prostori, komisija: dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Milan Drešević, (docent), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr).

 2. Dušan Medić, (25.09.1937), (odbrana 4.03.1976), Efektivne teorije i metode rešavanja graničnih zadataka elastičnih i neelastičnih tela, komisija: dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Milan Plavšić, (vanr.pr).

 3. Aleksandar Bakša, (29.09.1937), (odbrana 23.03.1976), Stabilnost kretanja neholonomnih sistema, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Marko Leko, (vanr.pr).

 4. Dušan Mikičić, (30.10.1941), (odbrana 25.03.1976), Parametri upravljanja i funkcionalni prostori u mehanici, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Slobodan Dajović, (docent).

 5. Momir Stanojević, (11.01.1933), (odbrana 29.03.1976), O nekim klasama višeznačnih neprekidnih preslikavanja, komisija: dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Zlatko Mamuzić, (red.pr).

 6. Boško Jovanović, (18.09.1946), (odbrana 28.05.1976), Neke iterativne metode za rešavanje eliptičkih diferencijskih zadataka, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr).

 7. Dragan Banjević, (29.06.1948), (odbrana 18.06.1976), Optimalni planovi za neke modele kontrole u teoriji pouzdanosti, komisija: dr Stevan Stojanović, (docent), dr Zoran Ivković, (vanr.pr), dr Jovan Mališić, (docent).

 8. Tomislav Ašković, (14.03.1940), (odbrana 22.06.1976), Metoda za rešavanje nestacionarnog temperaturskog MHD graničnog sloja pri laminarnom strujanju nestišljivog fluida, komisija: dr Viktor Saljnikov, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Ilija Lukačević, (docent), dr Zoran Boričić,vanr. prof.

 9. Miodrag Ivović, (26.02.1936), (odbrana 29.10.1976), O L -normama trigonometrijskih polinoma i njihovoj primeni na finitne postupke zbirljivosti Fourier-ovih redova, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Miodrag Tomić, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

1977.

 1. Predrag Cvetković, (5.04.1939), (odbrana 25.02.1977), Mikromorfna teorija višeg stepena heterogenih sredina, komisija: dr Jovo Jarić, (docent), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr).

 2. Žarko Mijajlović, (1.07.1948), (odbrana 29.04.1977), Prilog teoriji modela i Bulovih algebri, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 3. Miloš Čanak, (3.04.1944), (odbrana 14.06.1977), Metode diferencijalnih i funkcionalnih jednačina za rešavanje nekih tipova konturnih problema, komisija: dr Časlav Đaja, (vanr.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Vojin Dajović, (red.pr).

 4. Branko Obrović, (25.05.1942), (odbrana 30.06.1977), Strujanje disociranog gasa - problem tzv. zamrznutog graničnog sloja, komisija: dr Viktor Saljnikov, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Mane Šašić, (red.pr), dr Marko Leko, (vanr.pr), dr Vladan Đorđević, (vanr.pr).

 5. Arif Zolić, (27.12.1942), (odbrana 31.10.1977), Neke metode približnog rješavanja nehomogenih i homogenih graničnih problema običnih diferencijalnih jednačina, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr).

 6. Sofija Sadžakov, (30.06.1929), (odbrana 26.12.1977), Ispitivanje sistematskih grešaka tipa Δδα širinskih posmatranja raznih opservatorija na osnovu njihovog upoređivanja sa beogradskim izvedenim katalogom širinskih zvezda i fotografskim katalogom AGK3, komisija: dr Mitropan Stepanovič Zverjev, dr Andrej Antonovič Nemiro, dr Branislav Ševarlić, (red.pr), dr Dragutin Đurović, (docent).

1978.

 1. Ratko Tošić, (1.02.1942), (odbrana 10.04.1978), Prilog teoriji Boole-ovih algebri, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Koriolan Gilezan, (vanr.pr).

 2. Mladen Berković, (30.03.1936), (odbrana 24.04.1978), Konačni elementi membrana, komisija: dr Nikola Hajdin, (akademik), dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (vanr.pr), dr Miodrag Sekulović, (vanr.pr), dr Jovo Jarić, (docent).

 3. Mirko Vukobrat, (19.11.1939), (odbrana 30.05.1978), Primena Neterove teoreme u mikropolarnoj mehanici kontinuuma, komisija: dr Jovo Jarić, (docent), dr Natalija Naerlović-Veljković, (red.pr), dr Milan Plavšić, (vanr.pr), dr Đorđe Đukić, (vanr.pr).

 4. Miodrag Perović, (8.03.1947), (odbrana 21.06.1978), Globalna svojstva kvazikomformnih preslikavanja i preslikavanja kvazikomformna u srednjem, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Vladimir Mićić, (docent).

 5. Branko Savić, (23.10.1931), (odbrana 1.11.1978), Rešavanje diferencijalnih i diferencnih jednačina pomoću redova, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr).

 6. Ljubomir Protić, (25.01.1943), (odbrana 1.11.1978), Neke nove metode za nalaženje približnih rešenja diferencijalnih jednačina i sistema diferencijalnih jednačina, komisija: dr Konstantin Orlov, (red.pr), dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Borivoje Rašajski, (red.pr).

 7. Vladimir Savić, (12.05.1946), (odbrana 2.11.1978), O najboljoj aproksimaciji nekih klasa funkcija datim linearnim postupcima aproksimacija, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 8. Milan Tasković, (15.07.1945), (odbrana 25.12.1978), Banach-ova preslikavanja na prostorima i uređenim skupovima, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

 9. Zoran Šami, (2.11.1948), (odbrana 26.12.1978), Prilog rešavanju Fermat-ovog problema, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Mirko Stojaković, (red.pr), dr Aleksandar Ivić, (docent).

1979.

 1. Gradimir Vojvodić, (14.03.1947), (odbrana 13.01.1979), Prilog proučavanju raznovrednosnog predikatskog računa, komisija: dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr Svetozar Milić, (vanr.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 2. Ilija Kovačević, (16.07.1948), (odbrana 23.03.1979), Neka uopštenja kompaktnosti, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr).

 3. Radoslav Dimitrijević, (28.08.1948), (odbrana 24.03.1979), Topološke i uređajne strukture, komisija: dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Zlatko Mamuzić, (red.pr).

 4. Milena Jelić, (28.01.1949), (odbrana 24.03.1979), Preslikavanja i dimenzije u bitopološkim prostorima, komisija: dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 5. Radoje Šćepanović, (26.08.1948), (odbrana 24.03.1979), Varijacioni metod i nelinearne funkcionalne jednačine, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Pavle Miličić, (vanr.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

 6. Slobodan Janković, (29.08.1948), (odbrana 27.03.1979), Neergodički izvori u teoriji informacija, komisija: dr Zoran Ivković, (vanr.pr), dr Branislav Mirković, (docent), dr Jovan Mališić, (docent).

 7. Stevo Todorčević, (9.02.1955), (odbrana 1.06.1979), Rezultati i dokazi nezavisnosti u kombinatornoj teoriji skupova, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), K.J.Devlin, pr.

 8. Mila Mršević, (24.04.1945), (odbrana 5.06.1979), Lokalna kompaktnost i koneksnost u bitopološkim prostorima, komisija: dr Dušan Adnađević, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 9. Šćepan Ušćumlić, (15.06.1946), (odbrana 18.06.1979), O kvalitativnim i metričkim svojstvima algoritama analize i sinteze konačnih automata, komisija: dr Mirko Stojaković, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (vanr.pr), dr V.B.Kudrjavcev, docent MGU dr Nedeljko Parezanović, (vanr.pr).

 10. Neda Bokan, (3.02.1947), (odbrana 14.09.1979), Grupe transformacija na normalnim skoro kontaktnim mnogostrukostima, komisija: dr Mileva Prvanović, (red.pr), dr Dragomir Lopandić, (docent), dr Zagorka Šnajder, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr).

 11. Julka Knežević, (16.09.1948), (odbrana 17.09.1979), Asimptotski ograničena i periodična rešenja diferencijalnih jednačina, komisija: dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Radivoje Milošević, (docent), dr Borivoje Rašajski, (red.pr).

 12. Dušan Georgijević, (15.08.1945), (odbrana 30.10.1979), Prostori Hp(e) i Bp(E) analitičkih funkcija, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Branislav Mirković, (docent), dr Pavle Miličić, (vanr.pr).

 13. Ante Vučemilović, (4.06.1935), (odbrana 1.11.1979), Neke klase nuldimenzionih prostora, komisija: dr Milosav Marjanović, (vanr.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr).

 14. Stojan Radenović, (9.03.1948), (odbrana 2.11.1979), Neki rezultati o uređenim lokalno-konveksnim skupovima, komisija: dr Branislav Mirković, (docent), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Pavle Miličić, (vanr.pr).

 15. Miroljub Jevtić, (2.09.1949), (odbrana 5.11.1979), Nova svojstva i veze u Hardijevim i drugim prostorima analitičkih funkcija, kao i odgovarajućim prostorima realnih harmonijskih funkcija, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Branislav Mirković, (docent).

 16. Miodrag Mateljević, (28.11.1949), (odbrana 7.11.1979), Procene normi i ekstremalni problemi u H1, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Vladimir Mićić, (vanr.pr).

1980.

 1. Enes Udovičić, (7.01.1947), (odbrana 14.01.1980), Generalizacija Puiseux-ovih redova za funkcije više kompleksnih promenljivih, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Vladimir Mićić, (vanr.pr).

 2. Miroslav Ašić, (10.12.1947), (odbrana 25.02.1980), O nekim svojstvima spektara igara, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Marica Prešić, (docent).

 3. Bosiljka Laković, (1.02.1939), (odbrana 28.02.1980), Teorema ulaganja i poklapanja za neke klase funkcija, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (docent).

 4. Milojica Jaćimović, (1.03.1950), (odbrana 25.04.1980), Iterativna regularizacija metoda minimizacije, komisija: dr Slobodan Dajović, (docent), dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (vanr.pr).

 5. Zoran Kadelburg, (13.11.1950), (odbrana 25.04.1980), Asimptotika spektralne funkcije diferencijalnih operatora, komisija: dr Branislav Mirković, (docent), dr Svetozar Kurepa, (red.pr), dr Aleksandar Torgašev, (docent).

 6. Mališa Žižović, (7.11.1948), (odbrana 2.07.1980), Prilog izučavanju odnosa topoloških struktura i algebarskih sistema, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Georgi Čupona, (red.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 7. Miloš Laban, (13.03.1950), (odbrana 3.07.1980), Neki geometrijski problemi Hilbertovih prostora, komisija: dr Aleksandar Torgašev, (docent), dr Pavle Miličić, (vanr.pr), dr Ivan Lacković, (docent).

 8. Rašit Alidema, (21.05.1937), (odbrana 3.07.1980), Stabilnost rešenja sistema nelinearnih diferencijalnih jednačina sa dvema linijama prekida u kritičkim slučajevima, komisija: dr Milorad Bertolino, (red.pr), dr Mihail Arsenović, (docent), dr Radivoje Milošević, (docent), dr Ljubomir Protić, (docent).

 9. Aleksandar Krapež, (3.09.1950), (odbrana 27.10.1980), Prilog teoriji funkcionalnih jednačina na kvazigrupama, komisija: dr Branka Alimpić, (docent), dr Slaviša Prešić, dr Žarko Mijajlović, (docent).

 10. Nada Đuranović- Miličić, (15.02.1949), (odbrana 14.11.1980), Prilog izučavanju algoritama optimizacije, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Jovan Petrić, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Vera Kovačević.

 11. Ratomir Pažanin, (13.04.1943), (odbrana 11.12.1980), Invarijantnost spektralnog tipa slučajnog procesa u odnosu na transformaciju vremena, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Jelena Bulatović, nauč.sar., dr Branislav Mirković, (docent).

 12. Nebojša Lažetić, (4.10.1950), (odbrana 25.12.1980), O konvergenciji spektralnih razlaganja koja odgovaraju običnim diferencijalnim operatorima drugog reda, komisija: dr Branislav Mirković, (docent), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dušan Adamović, (vanr.pr).

 13. Dragić Banković, (17.05.1947), (odbrana 25.12.1980), Reproduktivna rešenja jednačina, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Branka Alimpić, (docent), dr Koriolan Gilezan, (vanr.pr).

 14. Slobodan Nešić, (16.07.1932), (odbrana 26.12.1980), Tihonovska polupolja i metrički prostori, komisija: dr Zlatko Mamuzić, (red.pr), dr Ljubomir Ćirić, (vanr.pr), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Branislav Mirković, (docent).

 15. Mike Kuzmanoski, (14.03.1947), (odbrana 26.12.1980), Prilog izučavanju strukture planetoidskog prstena, komisija: dr Božidar Popović, (red.pr), dr Jovan Simovljević, (red.pr), dr Jovan Lazović, (vanr.pr).

1981.

 1. Nikola Jotić, (19.12.1935), (odbrana 27.02.1981), Prilog teoriji ekstremalnih problema programiranja, komisija: dr Velimir Simonović, (vanr.pr), dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr).

 2. Trajko Angelov, (9.08.1945), (odbrana 27.02.1981), Prilog teoriji zvezdanih omotača, komisija: dr Mirjana Vukićević-Karabin, (vanr.pr), dr Ilija Lukačević, (vanr.pr), dr Aleksandar Kubičela, (viši n.s).

 3. Vojislav Stojković, (26.05.1950), (odbrana 8.05.1981), Prilog teoriji prevođenja programskih jezika i konstruisanja prevodilaca, komisija: dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Dušan Velašević, (docent), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 4. Stojan Duborija, (20.09.1939), (odbrana 3.07.1981), Adamarov proizvod u Hp , Bp , D prostorima i njima analognim prostorima, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Pavle Miličić, (vanr.pr), dr Mioljub Nikić, (docent).

 5. Dušan Ćirić, (15.06.1948), (odbrana 3.07.1981), Direktne granice funktora u nekim kategorijama, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 6. Mirko Janc, (10.01.1954), (odbrana 8.12.1981), O tačnim i približnim rešenjima problema opšte teorije aproksimacija - karakterizacija i numeričko određivanje, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Pavle Miličić, (vanr.pr), dr Ljubomir Protić, (docent).

1982.

 1. Gojko Kalajdžić, (23.05.1948), (odbrana 16.03.1982), O prstenima hermitskog tipa i modulima na njima, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 2. Ljubomir Čukić, (15.05.1950), (odbrana 17.03.1982), O linearnim preslikavanjima vektorskih prostora snabdevenih topologijom generalisane induktivne granice, komisija: dr Branislav Mirković, (docent), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Stojan Radenović, (docent).

 3. Slobodan Vujošević, (8.08.1950), (odbrana 28.04.1982), Prilog teoriji Heyting-ovih algebri, komisija: dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Aleksandar Kron, (vanr.pr).

 4. Slobodan Ninković, (7.08.1950), (odbrana 18.05.1982), Prilog izučavanju strukture i dinamike galaktičkog haloa, komisija: dr A.D.Černin, dr Mirjana Vukićević- Karabin, (vanr.pr), dr Trajko Angelov, (docent).

 5. Slobodan Miloradović, (5.03.1945), (odbrana 2.06.1982), Gornja granica Fourier-ovih koeficijenata i aproksimacija funkcija Fourier-ovim sumama, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (docent).

 6. Fuat Rizvanoli, (6.08.1932), (odbrana 10.06.1982), Metod Hilbertovih prostora reprodukujućih jezgara u ispitivanju spektralnog multipliciteta slučajnog procesa, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Jovan Mališić, (docent).

 7. Aleksandar Jovanović, (31.03.1949), (odbrana 6.10.1982), Prilog teoriji ultraproizvoda, komisija: dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Zoran Marković, (naučni sar).

 8. Dušan Milovančević, (9.04.1947), (odbrana 6.12.1982), O nekim odnosima klasa prostora sa uopštenim svojstvima kompaktnosti, komisija: dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Miomir Stanojević, (vanr.pr).

 9. Jelena Milogradov- Turin, (28.01.1935), (odbrana 10.12.1982), Pregled neba na 38 MHz i galaktički spektralni indeks, komisija: dr Mirjana Vukićević-Karabin, (vanr.pr), dr M.Rakić, (docent), dr Trajko Angelov, (docent).

 10. Velimir Pavlović, (24.04.1932), (odbrana 10.12.1982), O strukturnim karakterizacijama nekih klasa semigrupa i kvazigrupa, komisija: dr Svetozar Milić, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 11. Petar Hotomski, (5.11.1944), (odbrana 10.12.1982), Metode i pravila za mehaničko dokazivanje teorema u teorijama prvog reda sa matematičkom indukcijom, komisija: dr Marica Prešić, (docent), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Dragoš Cvetković, (vanr.pr).

 12. Miloš Miličić, (19.07.1945), (odbrana 24.12.1982), Karakterizacija zatvorenih klasa funkcija sa zadržavanjem pomoću relacija, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

1983.

 1. Dragica Krgović, (2.10.1939), (odbrana 4.01.1983), Prilog teoriji regularnih semigrupa, komisija: dr Mario Petrić, dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Branka Alimpić, (docent).

 2. Milan Božić, (30.03.1952), (odbrana 14.06.1983), Prilog semantici relevantnih logika, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Aleksandar Kron, (vanr.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 3. Ljubiša Kočinac, (3.01.1947), (odbrana 14.06.1983), Neke osobine kardinalnih funkcija, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 4. Miroslav Pavlović, (18.10.1952), (odbrana 16.06.1983), Geometrija kompleksnih Banahovih prostora, komisija: dr Pavle Miličić, (vanr.pr), dr Branislav Mirković, (docent), dr Dušan Adamović, (red.pr).

 5. Dragan Janković, (18.11.1950), (odbrana 29.06.1983), Operacijski kompaktni topološki prostori, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Ljubomir Ćirić, (red.pr), dr Mila Mršević, (docent).

 6. Miodrag Rašković, (3.11.1951), (odbrana 30.06.1983), Logike sa merom u Lajbnicovom univerzumu, komisija: dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (doc).

 7. Lav Ivanović, (19.02.1950), (odbrana 1.07.1983), Prilog aproksimaciji i regularizaciji problema optimalnog upravljanja, komisija: dr Slobodan Dajović, (vanr.pr), dr Boško Jovanović, (docent), dr Mihail Arsenović, (docent).

 8. Rade Živaljević, (12.10.1954), (odbrana 18.10.1983), Deset etida o hiperkonačnom, komisija: dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (doc).

 9. Žarko Pavićević, (25.09.1954), (odbrana 28.12.1983), Granična svojstva nekih klasa meromorfnih funkcija, komisija: dr Mioljub Nikić, (docent), dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Miroljub Jevtić, (docent).

1984.

 1. Ranislav Bulatović, (23.03.1956), (odbrana 19.01.1984), Prilog dinamici konzervativnih sistema, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Marko Leko, (red.pr), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

 2. Vladimir Janković, (4.05.1951), (odbrana 20.01.1984), Prilog varijacionom računu i optimalnom upravljanju, komisija: dr Slobodan Dajović, (vanr.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Miroslav Ašić, (docent), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

 3. Miroslav Petrović, (7.07.1947), (odbrana 25.01.1984), Prilog spektralnoj teoriji grafova, komisija: dr Aleksandar Torgašev, (docent), dr Dragoš Cvetković, (vanr.pr), dr Pavle Miličić, (vanr.pr).

 4. Branislav Boričić, (12.05.1955), (odbrana 8.03.1984), Prilog teoriji intermedijalnih iskaznih logika, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Kosta Došen, naučni sar., dr Žarko Mijajlović, (docent).

 5. Dušan Tošić, (9.10.1949), (odbrana 9.03.1984), Ocene grešaka nekih numeričkih metoda za rešavanje običnih diferencijalnih jednačina, komisija: dr Ljubomir Protić, (docent), dr Boško Jovanović, (vanr.pr), dr Arif Zolić, (docent).

 6. Zoran Golubović, (6.04.1948), (odbrana 26.04.1984), Termomehanika materijalnih polupropustljivih međupovrši, komisija: dr Milan Plavšić, (red.pr), dr Slavko Đurić, (red.pr), dr Radomir Ašković, (red.pr), dr Jovo Jarić, (docent).

 7. Siniša Vrećica, (2.06.1954), (odbrana 24.05.1984), Hiperprostori višeg ranga, komisija: dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milan Drešević, (docent).

 8. Milan Grulović, (8.02.1949), (odbrana 31.05.1984), Forsing u teoriji modela, komisija: dr Žarko Mijajlović, (docent), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Svetozar Milić, (red.pr).

 9. Vera Stanojević, (22.01.1950), (odbrana 4.06.1984), L1-konvergencija Fourier-ovih redova sa kompleksno kvazi-monotonim koeficijentima i konvergencija u Lp -metrici (0<p<1), komisija: dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (docent).

 10. Vladimir Rakočević, (30.01.1953), (odbrana 5.06.1984), Esencijalni spektar i Banahove algebre, komisija: dr Branislav Mirković, (vanr.pr), dr Novak Ivanovski, (pr), dr Zoran Kadelburg, (docent), dr Nebojša Lažetić, (docent).

 11. Milutin Obradović, (15.09.1949), (odbrana 26.06.1984), Prilog teoriji jednolisnih funkcija, komisija: dr Vladimir Mićić, (vanr.pr), dr Mioljub Nikić, (docent), dr Miodrag Mateljević, (docent).

 12. Desanka Radunović, (13.02.1950), (odbrana 26.06.1984), Analiza tačnosti aproksimacije diferencijskim šemama Laplace-ove jednačine u oblasti sa uglom, komisija: dr Boško Jovanović, (vanr.pr), dr Arif Zolić, (docent), dr Ljubomir Protić, (docent).

 13. Josif Vuković, (24.03.1940), (odbrana 28.06.1984), Optimalno upravljanje kretanjem mehaničkih sistema, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Ljubodrag Radosavljević, r.pr., dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

 14. Bogoljub Predić, (23.12.1933), (odbrana 2.07.1984), Trojke neprekidnosti, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Mila Mršević, (docent), dr Mališa Žižović, (vanr.pr).

 15. Milutin Dostanić, (3.02.1958), (odbrana 3.07.1984), Potpunost, minimalnost i bazisnost svojstvenih funkcija pramenova diferencijalnih operatora, komisija: dr Branislav Mirković, (vanr.pr), dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Nebojša Lažetić, (docent).

 16. Predrag Peruničić, (13.10.1948), (odbrana 3.10.1984), Nekonstantno rešetanje procesa obnavljanja, komisija: dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Dragan Banjević, (docent).

 17. Jablan Slavik, (10.06.1952), (odbrana 16.11.1984), Teorija antisimetrije i višestruke antisimetrije u E2 i E2 \{0}, komisija: dr Neda Bokan, (docent), dr Mileva Prvanović, (red.pr), dr Miroslav Ašić, (docent).

 18. Milorad Tankosić, (1.08.1941), (odbrana 22.11.1984), O uticaju slabog smicajnog strujanja i rotacije sistema na rasprostiranje internih nelinearnih dugih gravitacionih talasa, komisija: dr Vladan Đorđević, (red.pr), dr Milan Plavšić, (red.pr), dr Ilija Lukačević, (vanr.pr).

1985.

 1. Endre Šili, (21.06.1956), (odbrana 12.03.1985), Lagrange-Galerkin-ova metoda mešovitih konačnih elemenata za jednačine Navier-Stokes-a, komisija: dr Boško Jovanović, (vanr.pr), dr Arif Zolić, (docent), dr Ljubomir Protić, (docent), dr Milan Plavšić, (red.pr).

 2. Hassan Zougdani, (27.02.1943), (odbrana 8.04.1985), Dimenzija F-prostora, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Mila Mršević, (docent), dr Mališa Žižović, (vanr.pr).

 3. Zoran Lučić, (24.02.1952), (odbrana 28.05.1985), Uniformne teselacije hiperboličke ravni, komisija: dr Asia Ivić Weiss, pr., dr Zagorka Šnajder, (vanr.pr), dr Neda Bokan, (docent), dr Miroslav Ašić, (docent).

 4. Miloje Rajović, (4.10.1950), (odbrana 29.05.1985), Adamarovi proizvodi i neke procene Tejlorovih koeficijenata u Hp , Bp i Dp prostorima, komisija: dr Vojin Dajović, (red.pr), dr Miodrag Mateljević, (docent), dr Mioljub Nikić, (docent).

 5. Slobodanka Janjić, (21.01.1951), (odbrana 3.06.1985), Prilog teoriji sumiranja i maksimuma slučajnog broja slučajnih promenljivih, komisija: dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Dragan Banjević, (docent).

 6. Ranko Šćepanović, (27.07.1954), (odbrana 27.06.1985), O linearnoj složenosti raspoznavanja nekih klasa oblika, komisija: dr Nataša Božović, (docent), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 7. Đorđe Vukomanović, (15.07.1946), (odbrana 28.06.1985), Implikacije i mreže, komisija: dr Aleksandar Kron, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 8. Mara Alagić, (30.10.1947), (odbrana 28.06.1985), Kategorijski vidovi nekih relacijskih modela, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr).

 9. Velimir Branković, (4.01.1938), (odbrana 26.09.1985), Stabilnost kretanja neholonomnih i holonomnih sistema promenljive mase, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (akademik), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

 10. Dragoljub Cvetković, (5.12.1945), (odbrana 4.10.1985), Trajektorije pramenova pravih i snopova ravni nekih projektivno metričkih geometrija, komisija: dr Zagorka Šnajder, v.pr. u pen., dr Mileva Prvanović, (red.pr), dr Neda Bokan, (docent), dr Branka Alimpić, (vanr.pr).

 11. Aleksandar Lipkovski, (31.03.1955), (odbrana 5.12.1985), Jednograni singulariteti algebarskih mnogostrukosti i nerastavljivost u prstenima formalnih redova, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Veselin Perić, (red.pr), dr Branka Alimpić, (vanr.pr), dr Žarko Mijajlović, (docent).

 12. Pavle Mladenović, (17.05.1955), (odbrana 5.12.1985), Ocenjivanje spektra stacionarnog niza, komisija: dr Jovan Mališić, (docent), dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Stevan Stojanović, (vanr.pr).

 13. Blagota Lučić, (15.03.1939), (odbrana 20.12.1985), Vremenska analiza uopštenih slučajnih procesa, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Jovan Mališić, (docent).

1986.

 1. Momir Ćelić, (5.03.1958), (odbrana 7.03.1986), Mnogostepene iteracione procedure za rješavanje singularnih konačno-elementnih jednačina, komisija: dr Boško Jovanović, (vanr.pr), dr Ljubomir Protić, (docent), dr Lav Ivanović, (docent).

 2. Sava Krstić, (9.12.1955), (odbrana 24.03.1986), Kvadratni kvazigrupni identiteti, komisija: dr Branka Alimpić, (vanr.pr), dr Aleksandar Krapež, nauč. sar., dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr).

 3. Danijel Romano, (11.05.1949), (odbrana 24.04.1986), Konstruktivna algebra - algebarske strukture i prsten endomorfizama, komisija: dr Milan Božić, (docent), dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr), dr Kosta Došen, (naučni saradnik).

 4. Ljiljana Kostić-Petruševski, (13.05.1951), (odbrana 8.05.1986), Stohastički procesi Ito u separabilnom Hilbertovom prostoru (ekvivalentnost Wiener-ovom procesu), komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Branislav Mirković, (vanr.pr), dr Jovan Mališić, (docent).

 5. Ištvan Vince, (23.10.1947), (odbrana 20.06.1986), Uticaj sudarnih procesa na limb-efekt, komisija: dr Milan Dimitrijević, (viši n.s), dr Mirjana Vukićević-Karabin, (red.pr), dr Aleksandar Kubičela, viši (n.s).

 6. Đorđe Dugošija, (8.08.1947), (odbrana 16.09.1986), Prilog teorijama semiinfinitnog i višekriterijumskog programiranja, komisija: dr Đuro Kurepa, (red.pr), dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Vera Vujičić, (vanr.pr), dr Marica Prešić, (vanr.pr).

 7. Dragan Milosavljević, (20.01.1951), (odbrana 24.09.1986), Prostiranje talasa u elastičnim pločama ojačanim sa dve familije vlakana, komisija: dr Milan Plavšić, (red.pr), dr Milan Mićović, (red.pr), dr Jovo Jarić, (vanr.pr).

 8. Milan Martinović, (19.04.1954), (odbrana 25.11.1986), O nekim pitanjima spektralne teorije diferencijalno-funkcionalnih operatora drugog reda, komisija: dr Zoran Kadelburg, (docent), dr Branislav Mirković, (vanr.pr), dr Nebojša Lažetić, (docent), dr Milutin Dostanić, (docent).

 9. Tibor Poganj, (7.03.1954), (odbrana 26.11.1986), Singularni slučajni procesi, Pade-aproksimacija i srednjekvadratna konvergencija, komisija: dr Jovan Mališić, (docent), dr Predrag Peruničić, (docent), dr Mirko Janc, (docent).

 10. Nebojša Ralević, (4.09.1951), (odbrana 29.12.1986), Analitičke i numeričke metode rešavanja graničnih problema za eliptičke parcijalne diferencijalne jednačine, komisija: dr Miloš Čanak dr Ljubomir Protić, (docent), dr Mioljub Nikić, (docent).

1987.

 1. Zoran Glišić, (3.09.1948), (odbrana 18.03.1987), Kvantilni procesi i njihova primena za testiranje statističkih hipoteza, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Predrag Peruničić, (docent).

 2. Mila Kažić, (26.06.1950), (odbrana 21.05.1987), O kretanju reonomnih sistema, komisija: dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Marko Leko, (red.pr), dr Tatomir Anđelić, (red.pr), dr Luka Vujošević, (red.pr), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

 3. Dragan Blagojević, (4.08.1950), (odbrana 30.06.1987), Struktura nekih klasa regularnih polugrupa, komisija: dr Svetozar Milić, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Branka Alimpić, (vanr.pr).

 4. Irena Pevac, (14.04.1950), (odbrana 6.07.1987), Dokazivanje teorema prirodnim izvođenjem uz pomoć računara, komisija: dr Marica Prešić, (vanr.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Dragoš Cvetković, (red.pr).

 5. Stevo Šegan, (9.01.1952), (odbrana 2.09.1987), Prilog izučavanju kretanja Zemljinih veštačkih satelita u visokoj atmosferi, komisija: dr Ladislav Sehnal, nauč.sav., dr Jovan Lazović, (red.pr), dr Mirjana Vukićević-Karabin, (red.pr).

 6. Ivan Šestak, (29.02.1948), (odbrana 7.09.1987), Optimalno upravljanje dinamikom aerozagađivanja, komisija: dr Milan Plavšić, (red.pr), dr Jovo Jarić, (vanr.pr), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr), dr Lav Ivanović, (docent).

 7. Svetlana Janković, (18.11.1949), (odbrana 7.09.1987), Neki iterativni postupci i granične teoreme u teoriji slučajnih diferencijalnih jednačina, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Radivoje Milošević, (docent), dr Predrag Peruničić, (docent).

 8. Smilja Milanović-Lazarević, (21.03.1948), (odbrana 8.09.1987), Uticaj naponskih spregova na raspodelu napona u beskonačnoj oblasti sa eliptičnim otvorom, komisija: dr Jovo Jarić, (vanr.pr), dr Mladen Berković, (vanr.pr), dr Milan Plavšić, (red.pr).

 9. Slobodanka Mitrović, (7.08.1956), (odbrana 10.09.1987), Jedna klasa slučajnih procesa multipliciteta jedan, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Jovan Mališić, (docent), dr Dragan Banjević, (docent).

 10. Tatjana Ostrogorski, (20.02.1950), (odbrana 14.09.1987), Lp nejednakosti s težinom na konusima u Rn i Hp prostori na poluravni u Cn, komisija: dr Slobodan Aljančić, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, v.pr., dr Miodrag Mateljević, (docent).

 11. Lazar Pevac, (10.03.1950), (odbrana 6.11.1987), Čebiševljevi centri skupa u normiranom prostoru, komisija: dr Pavle Miličić, (red.pr), dr Mirko Janc, (docent), dr Branislav Mirković, (vanr.pr).

 12. Boško Damjanović, (4.09.1952), (odbrana 18.11.1987), Analitičke metode rešavanja konturnih problema za jednostruko i višestruko povezane oblasti, komisija: dr Miloš Čanak, (vanr.pr), dr Vladimir Mićić, (vanr.pr), dr Radivoje Milošević, (docent), dr Ljubomir Protić, (docent).

 13. Miroslav Vesković, (3.06.1946), (odbrana 26.11.1987), Prilog stabilnosti kretanja neholonomnih sistema, komisija: dr Vukman Čović, (vanr.pr), dr Veljko Vujičić, (red.pr), dr Aleksandar Bakša, (vanr.pr).

1988.

 1. Jovo Šarović, (21.01.1941), (odbrana 8.03.1988), Aproksimacija funkcija analitičkih u pojasu, komisija: dr Miroljub Jevtić, (docent), dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Mioljub Nikić, (docent).

 2. Mirjana Šovljanski, (25.04.1956), (odbrana 29.03.1988), Epistemičke i intuicionističke aritmetike, komisija: dr Zoran Marković, v.nauč.sar., dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Milan Božić, (docent).

 3. Ninoslav Ćirić, (28.04.1951), (odbrana 12.05.1988), O regularizaciji metoda linearizacije, komisija: dr Slobodan Dajović, (vanr.pr), dr Lav Ivanović, (docent), dr Vladimir Janković, (docent), dr Milojica Jaćimović, (docent).

 4. Gordana Pavlović- Lažetić, (22.03.1955), (odbrana 23.06.1988), Baze podataka i ekspertni sistemi u upravljanju tekstom, komisija: dr Suad Alagić, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr).

 5. Dražen Pantić, (15.10.1956), (odbrana 16.09.1988), Rešavanje jednačina kretanja stohastičkom simulacijom, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Branislav Mirković, (vanr.pr), dr Predrag Peruničić, (docent).

 6. Marica Šarac, (9.08.1950), (odbrana 6.10.1988), Konstrukcije hiperboličkih prostornih formi konačnih zapremina, dobijenih iz ravanskih formi, komisija: dr Emil Molnar, (docent), dr Zoran Lučić, (docent), dr Neda Bokan, (docent), dr Vladimir Janković, (docent).

 7. Gojko Đurašević, (10.10.1955), (odbrana 20.10.1988), Prilog proučavanju tesnih dvojnih zvezda na osnovu fotometrijskih merenja, komisija: dr A.M.Čerepašćuk, pr. MGU dr Trajko Angelov, (docent), dr Mirjana Vukićević-Karabin, (red.pr).

 8. Aleksandar Sedmak, (2.05.1955), (odbrana 1.11.1988), Zakon održavanja tipa J integrala za tanke ljuske, komisija: dr Mladen Berković, vanr.pr. dr Jovo Jarić, (vanr.pr), dr Milan Plavšić, red.pr. dr Dobroslav Ružić, (vanr.pr).

1989.

 1. Nadežda Pejović, (10.03.1952), (odbrana 2.02.1989), Globalna atmosferska cirkulacija i Zemljina rotacija, komisija: dr Jan Vondrak, nauč.sav., dr Dragutin Đurović, (red.pr), dr Jovan Simovljević, (red.pr), dr Mike Kuzmanoski, (docent).

 2. Goran Kilibarda, (24.01.1958), (odbrana 16.06.1989), O dva karakteristična modela funkcionalnih sistema sa automatnim operacijama zatvaranja, komisija: dr Šćepan Ušćumlić, (vanr.pr.), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr) .

 3. Aleksandra Janković, (12.08.1952), (odbrana 21.06.1989), Neki problemi nelinearne analize ljuski metodom konačnih elemenata, komisija: dr Mladen Berković, (vanr.pr), dr Jovo Jarić, (vanr.pr), dr Dušan Medić, (vanr.pr), dr Radovan Slavković, (docent).

 4. Zoran Knežević, (23.08.1949), (odbrana 23.06.1989), Sopstveni elementi malih planeta kao parametri klasifikacije u familije, komisija: dr Božidar Popović, (r.pr. u pen), dr Jovan Simovljević, (red.pr), dr Mike Kuzmanoski, (docent).

 5. Dimitrije Andrijević, (11.04.1957), (odbrana 16.10.1989), Topologije generisane uopštenim otvorenim skupovima, komisija: dr Mila Mršević, (docent), dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Milena Jelić, (vanr.pr).

 6. Blagoje Stamenković, (21.03.1943), (odbrana 19.10.1989), Strukturna svojstva proširenja nekih klasa polugrupa, komisija: dr Branka Alimpić, (vanr.pr), dr Stojan Bogdanović, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr).

 7. Milan Jovanović, (27.04.1954), (odbrana 24.10.1989), Uopštenja konveksnosti sa primjenom u matematičkom programiranju, komisija: dr Đorđe Dugošija, (docent), dr Lav Ivanović, (docent), dr Vladimir Janković, (docent).

1990.

 1. Mirko Lukić, (17.05.1947), (odbrana 14.03.1990), Prilozi rešavanju problema tačnosti izračunavanja u numeričkoj analizi, komisija: dr Velimir Simonović, (red.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Dušan Tošić, (docent), dr Dušan Slavić.

 2. Miodrag Živković, (26.02.1956), (odbrana 20.06.1990), Prilog analizi linearnih rekurentnih nizova u polju GF(2), komisija: dr Žarko Mijajlović, (vanr.pr), dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Dragan Banjević, (vanr.pr).

 3. Novica Blažić, (27.08.1959), (odbrana 28.06.1990), Krivine i karakteristične klase, komisija: dr Neda Bokan, (docent), dr Zoran Lučić, (docent), dr Rade Živaljević, (nauč.sar).

 4. Zoran Drašković, (22.05.1949), (odbrana 2.07.1990), Jednačine polja u teoriji tanke ljuske - invarijantan pristup, komisija: dr Mladen Berković, (vanr.pr), dr Vlatko Brčić, (red.pr), dr Milan Plavšić, (red.pr), dr Dušan Medić, (vanr.pr).

 5. Biljana Popović, (4.01.1954), (odbrana 27.12.1990), Prognoze i ocene parametara ARMA serija sa eksponencijalnim raspodelama, komisija: dr Jovan Mališić, (vanr.pr), dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Pavle Mladenović, (docent).

1991.

 1. Vesna Jevremović, (24.03.1955), (odbrana 11.04.1991), Statistička svojstva vremenskih serija sa eksponencijalnom marginalnom raspodelom i mešavinama eksponencijalnih raspodela, komisija: dr Jovan Mališić, (vanr.pr), dr Stevan Stojanović, (vanr.pr), dr Zoran Glišić, (docent).

 2. Đurica Jovanov, (15.11.1954), (odbrana 24.05.1991), Prilog teoriji varijacionih nejednačina na normiranim prostorima, komisija: dr Slobodan Dajović, (vanr.pr), dr Vladimir Janković, (docent), dr Đorđe Dugošija, (docent), dr Lav Ivanović, (docent).

 3. Momčilo Bjelica, (11.09.1955), (odbrana 21.09.1991), Neprekidna tačka i nejednakosti, komisija: dr Milosav Marjanović, (red.pr), dr Petar Vasić, (red.pr), dr Vladimir Janković, (docent), dr Siniša Vrećica, (docent).

 4. Zlata Petričević, (26.06.1948), (odbrana 23.09.1991), Separaciona svojstva fazitopoloških prostora i preslikavanja, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr), dr Aleksandar Vučić, (docent), dr Milena Jelić, (vanr.pr).

 5. Mirko Lepović, (1.05.1958), (odbrana 27.09.1991), Rešavanje nekih hereditarnih problema spektralne teorije grafova, komisija: dr Aleksandar Torgašev, (vanr.pr), dr Dragoš Cvetković, (red.pr), dr Ivan Gutman, (red.pr).

 6. Olga Atanacković-Vukmanović, (13.02.1959), (odbrana 7.10.1991), Prilog rešavanju problema prenosa zračenja u zvezdanim atmosferama, komisija: dr Mirjana Vukičević-Karabin, (red.pr), dr Trajko Angelov, (vanr.pr), dr Ištvan Vince, (v.nauč.sar).

 7. Miroslav Ćirić, (17.07.1964), (odbrana 16.12.1991), Dekompozicije polugrupa i identiteti, komisija: dr Stojan Bogdanović, (red.pr), dr Branka Alimpić, (vanr.pr), dr Dragica Krgović, (vanr.pr).

 8. Ivan Obradović, (11.06.1951), (odbrana 26.12.1991), Jedan pristup simboličkoj nadgradnji numerike obrade vremenskih nizova, komisija: dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Gordana Pavlović-Lažetić, (docent), dr Dušan Tošić, (docent).

 9. Danko Jocić, (10.06.1960), (odbrana 27.12.1991), Kvazifunkcionalni račun i teoreme Fuglede-Putnam-Rosenblum-ovog tipa, komisija: dr Milutin Dostanić, (docent), dr Zoran Kadelburg, (docent), dr Nebojša Lažetić, (docent), dr Branislav Mirković, (vanr.pr).

1992.

 1. Mile Tasić, (30.11.1946), (odbrana 22.04.1992), Ka formalizaciji (logičke) negacije, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Milan Božić, (docent), dr Marica Prešić, (vanr.pr).

 2. Ivan Jovanović, (15.04.1948), (odbrana 19.06.1992), Množitelji i dekompozicije prostora analitičkih funkcija sa mešovitim normama, komisija: dr Miroljub Jevtić, (vanr.pr), dr Mioljub Nikić, (vanr.pr), dr Miroslav Pavlović, (vanr.pr).

 3. Vladimir Dragović, (26.07.1967), (odbrana 21.10.1992), R-matrice i algebarske krive, komisija: dr Aleksandar Lipkovski, (docent), dr Rade Živaljević, v.nauč.sar., dr Branka Alimpić, (vanr.pr).

 4. Izedin Krnić, (2.07.1952), (odbrana 22.10.1992), Problemi minimizacije kvadratnog funkcionala u Hilbertovom prostoru, komisija: dr Đorđe Dugošija, (docent), dr Lav Ivanović, (docent), dr Vladimir Janković, (docent), dr Pavle Miličić, (red.pr), dr Milojica Jaćimović, (docent).

 5. Dragi Radojević, (23.04.1947), (odbrana 4.12.1992), O nekim neortogonalnim relativističkim metrikama, komisija: dr Ilija Lukačević, (red.pr), dr Neda Bokan, (vanr.pr), dr Marko Leko, (red.pr).

 6. Stana Nikčević, (29.12.1950), (odbrana 30.12.1992), Geometrija hermitske mnogostrukosti, komisija: dr Neda Bokan, (vanr.pr), dr Novica Blažić, (docent), dr Zoran Lučić, (docent).

1993.

 1. Ranko Nedeljković, (2.05.1949), (odbrana 13.04.1993), Optimalni planovi preventivnih zamena u sistemima sa nepotpunom kontrolom, komisija: dr Dragan Banjević, (vanr.pr), dr Stevan Stojanović, (red.pr), dr Jovan Mališić, (vanr.pr).

 2. Miroslav Martinović, (29.03.1956), (odbrana 23.04.1993), Sistem za procenu algoritama za konstrukciju parsera i generatora za obradu prirodnih jezika, komisija: dr Marica Prešić, (vanr.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (red.pr).

 3. Oleg Obradović, (18.01.1964), (odbrana 6.05.1993), Aproksimacija regularizovanih metoda minimizacije sa primjenama, komisija: dr Vladimir Janković, (docent), dr Đorđe Dugošija, (docent), dr Lav Ivanović, (docent), dr Milojica Jaćimović, (docent).

 4. Georgije Popović, (31.07.1938), (odbrana 3.06.1993), Jedan postupak simultane detekcije zvezdanih jata sa radijantom, komisija: dr Jelena Milogradov-Turin, v.pr., dr Trajko Angelov, (vanr.pr), dr Slobodan Ninković, (viši n.s).

 5. Siniša Stamatović, (24.07.1957), (odbrana 14.10.1993), Asimptotsko ponašanje procesa određenih statistikom sa vremenskim pomeranjem, komisija: dr Pavle Mladenović, (docent), dr Stevan Stojanović, (red.pr), dr Jovan Mališić, (vanr.pr), dr Slobodanka Janković.

 6. Duško Vitas, (22.04.1949), (odbrana 22.12.1993), Matematički model morfologije srpskohrvatskog jezika (imenska fleksija), komisija: dr Marica Prešić, (vanr.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Predrag Piper, (red.pr), dr Jelisaveta Milojević, (docent), dr Gordana Pavlović-Lažetić, (docent).

 7. Milan Tuba, (27.08.1952), (odbrana 23.12.1993), Novi prilaz određivanju topologije i puta u računarskim mrežama, komisija: dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Marica Prešić, (vanr.pr), dr Mirjana Zafirović, (docent).

1994.

 1. Luka Popović, (16.04.1964), (odbrana 11.04.1994), Štarkovo širenje spektralnih linija jona teških elemenata u spektrima toplih zvezda (STZ), komisija: dr Milan Dimitrijević, (nauč.sav.), dr Mirjana Vukičević-Karabin, (red.pr), dr Stevan Đeniže, (red.pr).

 2. Milorad Stevanović, (1.11.1951), (odbrana 26.05.1994), Višestruko sumiranje, Rimanova zeta-funkcija i primjene, komisija: dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Milan Tasković, (vanr.pr), dr Aleksandar Ivić, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (v.pr), dr Dragomir Simeunović, (red.pr).

 3. Mirjana Đorić, (19.11.1957), (odbrana 22.12.1994), Geometrija geodezijskih sfera i cevi, komisija: dr Neda Bokan, (vanr.pr), dr Novica Blažić, (docent), dr Miodrag Mateljević, (vanr.pr), dr Mileva Prvanović, (red.pr).

 4. Aleksandar Zečević, (28.12.1936), (odbrana 28.12.1994), Prilozi metodama kaznenih funkcija, komisija: dr Đorđe Dugošija, (docent), dr Vera Vujčić, (vanr.pr), dr Marica Prešić, (vanr.pr).

1996.

 1. Nenad Mitić, (6.11.1959), (odbrana 12.03.1996), Funkcijski interfejs ka relacionim bazama podataka i primene, komisija: dr Gordana Pavlović-Lažetić, (docent), dr Dušan Tošić, (vanr.pr), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Mirjana Ivanović, (docent).

 2. Milica Stojanović, (28.04.1964), (odbrana 11.04.1996), Hiperboličke prostorne grupe, komisija: dr Zoran Lučić, (vanr.pr), dr Emil Molnar, (docent), dr Marica Šarac, (docent), dr Dragoslav Ljubić, (docent).

 3. Milan Dražić, (17.06.1957), (odbrana 12.04.1996), Konvergencija diferencijskih šema ka slabim rešenjima paraboličkog graničnog zadatka, komisija: dr Boško Jovanović, (red.pr), dr Lav Ivanović, (vanr.pr), dr Desanka Radunović, (vanr.pr), dr Vera Vujčić, (red.pr).

 4. Zoran Stokić, (27.02.1955), (odbrana 1.07.1996), Njutnova epistemologija, Dijemov konvencionalizam i "Cilj i struktura fizičkih teorija", komisija: dr Milan Božić, (vanr.pr), dr Zvonko Marić, (akademik), dr Marko Leko, (red.pr).

 5. Miodrag Kapetanović, (26.03.1947), (odbrana 1.07.1996), Metod semantičkih tabloa, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Aleksandar Kron, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (red.pr).

1997.

 1. Zoran Petrić, (8.08.1963), (odbrana 17.07.1997), Jednakosti izvođenja u kategorijalnoj teoriji dokaza, komisija: dr Žarko Mijajlović, (red.pr), dr Slobodan Vujošević dr Kosta Došen, (red.pr), dr Milan Božić, (vanr.pr), dr Aleksandar Lipkovski, (vanr.pr).

 2. Zlatko Ćatović, (6.12.1963), (odbrana 18.07.1997), Simplektički integratori i njihova primena u nebeskoj mehanici, komisija: dr Jovan Lazović, (red.pr), dr Dragomir Simeunović, (red.pr), dr Mike Kuzmanoski, (vanr.pr).

 3. Mirjana Borisavljević, (16.10.1965), (odbrana 18.07.1997), Sekventi, prirodna dedukcija i multikategorije, komisija: dr Kosta Došen, nauč.sav., dr Žarko Mijajlović, (red.pr), dr Milan Božić, (vanr.pr), dr Branislav Boričić, (red.pr).

 4. Viktor Obuljen, (12.01.1958), (odbrana 29.07.1997), Teoreme kodiranja za neke nestacionarne kanale veze, komisija: dr Zoran Ivković, (red.pr), dr Jovan Mališić, (vanr.pr), dr Slobodanka Janković, (nauč.sav).

 5. Cvetana Krstev, (17.04.1952), (odbrana 11.09.1997), Jedan prilaz informatičkom modeliranju teksta i algoritmi njegove transformacije, komisija: dr Gordana Pavlović-Lažetić, (docent), dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Marica Prešić, (red.pr), dr Živojin Stanojčić, (red.pr).

 6. Sanja Petrović, (4.11.1963), (odbrana 19.11.1997), Metoda rasuđivanja na osnovu rešavanih slučajeva u višeatributnoj analizi, komisija: dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Ivan Obradović, (docent), dr Gordana Pavlović-Lažetić, (vanr.pr).

 7. Slavko Simić, (5.06.1950), (odbrana 27.11.1997), Prilozi Karamatinoj teoriji pravilno promenljivih funkcija i nizova, komisija: dr Dušan Adamović, (red.pr), dr Dragoljub Aranđelović, (vanr.pr), dr Milan Božić, (vanr.pr).

1998.

 1. Ljubica Velimirović, (4.12.1955), (odbrana 21.05.1998), Beskonačno mala savijanja površi, komisija: dr Novica Blažić, (docent), dr Neda Bokan, (red.pr), dr Mileva Prvanović, (akademik).

 2. Zoran Rakić, (1.01.1964), (odbrana 21.05.1998), Osserman-ove mnogostrukosti, komisija: dr Novica Blažić, (docent), dr Neda Bokan, (red.pr), dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Svetozar Milić, (red.pr).

 3. Davor Radenović, (16.03.1965), (odbrana 2.06.1998), Prilog modeliranju fazi sistema, komisija: dr Nedeljko Parezanović, (red.pr), dr Dragan Radojević, nauč.sar., dr Dušan Adnađević, (red.pr).

 4. Vladimir Marković, (10.10.1973), (odbrana 3.06.1998), Jedinstveno ekstremalna kvazikonformna preslikavanja i stacionarne tačke integrala energije, komisija: dr Miodrag Mateljević, (red.pr), dr Stevan Pilipović, (red.pr), dr Miroljub Jevtić, (red.pr), dr Miloš Arsenović, (docent).

 5. Zoran Đorđević, (13.04.1957), (odbrana 3.07.1998), Prilog teoriji relacionih algebri, komisija: dr Slaviša Prešić, (red.pr), dr Svetozar Milić, (red.pr), dr Žarko Mijajlović, (red.pr).

1999.

 1. Tuneski Nikola (16.07.1971.), (odbrana 22.10.1999.), Novi prilozi teoriji jednolisnih funkcija, komisija: dr M.Obradović, (red.pr.), dr Miodrag Mateljević, (red.pr.), dr Miroljub Jevtić, (red.pr.), dr Mioljub Nikić, (van. pr.).

 2. Mijuca Dubravka (25.07.1964.), (odbrana 22.06.1999.), Primalno-mešovita šema metode konačnih elemenata u mehanici čvrstog tela, komisija: dr Mladen Berković, (red.pr.), dr Miloš Kojić, (red.pr.), dr Jovo Jarić, (red.pr.).

 3. Krsteska Biljana (22.08.1964), (odbrana 18.10.1999.), Jedna klasa fazi uopštenih otvorenih skupova, komisija: dr Dušan Adnađević, (red.pr.), dr Mila Mršević, (van.pr.), dr Dimiitrije Andrijević, (van.pr.).

 4. Lazović Rade (14.12.1956), (odbraana 03.07.1999.), Konstrukcija operatora tipa Šturm-Liuvila u jednačinama sa kašnjenjem, komisija: dr Ljubomir Protić, (van.pr.), dr Milenko Pikula, (van.pr.), dr Julka Miljanović-Knežević, (van.pr.).

 5. Aranđelović Ivan (08.07.1967), (odbrana 20.10.1999.), Stavovi o presecanju i njihove primene u nelinearnoj analizi, komisija: dr Ljubomir Ćirić, (red.pr.), dr Vladimir Rakočević, (red.pr.), dr Milan Tasković, (van.pr.).

2000.

 1. Blagojević Pavle (06.07.1969.), (odbrana 05.07.2000.), Sklopivost torusnih dijagrama, komisija: dr Siniša Vrećica, (van.pr.), dr Rade Živaljević, (naučni savetnik), dr Aleksandar Lipkovski, (van.pr.), dr Zoran Petrović (docent).

 2. Manojlović Jelena (11.04.1969.), (odbrana 02.02.2000.), Oscilatornost nelinearnih diferencijalnih jednačina drugor reda, komisija: dr Julka Knežević-Miljanović, (van.pr.), dr Ljubomir Protić, (van.pr.), dr Svetlana Janković, (van.pr.).

 3. Kovijanić Žana (16.06.1967.), (odbrana 24.02.2000), Kombinatorno-vjerovatnosni metod u problemima prebrojavanja K-značne logike, komisija: dr Rade Živaljević, (naučni savetnik), dr Žarko Mijajlović, (red.pr.), dr Slobodan Vujošević, (red.pr.), dr Goran Kilibarda, (van.pr.).

 4. Jovanović Božidar (18.05.1969.), (odbrana 06.03.2000.) Integrabilni neholonomni sistemi na Lijevim grupama, komisija: dr Aleksandar Bakša, (red.pr.), dr Vladimir Dragović, (viši naučni saradnik), dr Novica Blažić, (van.pr.).

 5. Stamatović Biljana (28.05.1968), (odbrana23.02.2000.) Prepoznavanje nekih specijalnih klasa pi-lavirinata automatima, komisija: dr [ćepan Ušćumlić, (red.pr.), dr Goran Kilibarda, (van.pr.), dr Gordana Pavlović-Lažetić, (van.pr.), dr Žarko Mijajlović, (van.pr.)

 6. Kratica Jozef ( 07.05.1966), (odbrana 25.02.2000.), Paralelizacija genetskih algoritama za rešavanje nekih NP-kompletnih problema, komisija: dr Dušan Tošić, (van.pr.), dr Đorđe Dugošija, (van.pr.), dr Vera Kovačević-Vujčić, (van.pr.)

2001.

 1. Mosurović Milenko (20.10.1968), (odbrana06.06.2001.), Složenost opisnih logika s modalnim operatorima, komisija: dr Kosta Došen, (naučni savetnik), dr Žarko Mijajlović, (red.pr.), dr Slobodan Vujošević, (red.pr.).

 2. Nikolić Silvana (01.09.1967), (odbrana 22.11.2001.), Molekulski oblaci u oblasti Cefeja, komisija: dr Ištvan Vince, (van.pr.), dr Olga Atanacković-Vukmanović, (docent), dr Trajko Angelov, (red.pr.), dr Jelena Milogradov-Turin, (van.pr.).

 3. Predrag Janičić (09.12.1968.), (odbrana 18.01.2001.), Ugradnja procedura odlučivanja u sisteme za automatsko rezonovanja, komisija: dr Gordana Pavlović-Lažetić, dr Žarko Mijajlović, (red.pr.), dr Duško Vitas, (docent), dr Aleksandar Jovanović, (van.pr.).

 4. Urošević Dejan (1970), (odbrana 25.01.2001), Sigma-D relacija kao indikator porekla radio petlji, komisija: dr Jelena Milogradov-Turin, (van.pr.), dr Trajko Angelov, (red.pr.), dr Olga Atanacković-Vukmanović, (docent), dr Nebojša Đurić, (red.pr.).

 5. Stević Stevo (11.06.1966.), (odbrana 09.06.2001.), Kvalitativna analiza linearnih i nelinearnih diferencnih dinamičkih sistema, komisija : dr Dušan Adamović, (red.pr.), dr Miodrag Mateljević, (red.pr.), dr Ljubomir Protić, (van.pr.).

2002.

 1. Đorić Dragan (18.02.1954.), (odbrana 25.11.2002), Statistička analiza modela vremenskih serija sa pragovima, komisija: dr Jovan Mališić, (red.pr.), dr Pavle Mladenović, (van.pr.), dr Vesna Jevremović, (docent).

 2. Kaljaj David (11.12.1971.), (odbrana 29.03.2002), Harmonijska i kvazikonformne harmonijske funkcije između konveksnih domena, komisija: dr Miodrag Petrović, (red.pr.), dr Miodrag Mateljević, (red.pr.), dr Miroslav Pavlović, (red.pr.).

 3. Grujić Vladimir (01.11.1969.), (odbrana 18.10.2002), Hircebruhovi rodovi faktorprostora mnogostrukosti po dejstvu konačnih grupa, komisija: dr Rade Živaljević, (naučni savetnik), dr Vrećica Siniša, (van.pr.), dr Lipkovski Aleksandar, (van.pr.), dr Petrović Zoran, (docent).

 4. Gajić Borislav (31.01.1970.), (odbrana 21.05.2002), Integracija Ojler-Puasonovih jednačina algebarsko-geometrijskim metodama, komisija: dr Aleksandar Bakša, (red.pr.), dr Vladimir Dragović, (viši naučni saradnik), dr Jovo Jarić, (red.pr.), dr Aleksandar Lipkovski, (van.pr.).

 5. Bakić Radoš (25.02.1966.), (odbrana 25.12.2002.), Semi-direktna faktorizacija konačnih grupa, komisija: dr Žarko Mijajlović, (red.pr.), dr Slaviša Prešić, (red.pr.), dr Aleksandar Lipkovski, (van.pr.), dr Zoran Petrović, (docent).

2003.

 1. Vukmirović Srđan (29.09.1971.), (odbrana 20.06.2003.), Auto-dualne povezanosti, komisija: dr Mileva Prvanović, (red.pr.), dr Novica Blažić, (van.pr.), dr Mirjana Đorić, (van.pr.), dr Zoran Rakić, (docent).

 2. Milena Radnović (29.08.1970.), (odbrana 05.06.2003.), Geometrija integrabilnih bilijara i periodične trajektorije, komisija: dr Aleksandar Bakša, (red.pr.), dr Aleksandar Lipkovski, (van.pr.), dr Vladimir Dragović, (viši naučni saradnik), dr Zoran Petrović, (docent).

 3. Vasović Nebojša (22.09.1963.), (odbrana 01.07.2003.), Stabilnost i bifurkacije rešenja nekih diferencijalnih jednačina sa kašnjenjem, komisija: dr Aleksandar Bakća, (red.pr.), dr Jovo Jarić, (red.pr.), dr Nikola Burić, (van.pr.).

 4. Kečkić Dragoljub (20.03.1972.), (odbrana 13.06.2003.), Struktura slike i jezgra elementarnih operatora, komisija: dr Danko Jocić, (van.pr.), dr Zoran Kadelburg, (red.pr.), dr Milutin Dostanić, (van.pr.), dr Dragan Đorđević, (van.pr.).


POVRATAK