Конкурс за упис студената на дипломске академске студије

 

 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Б е о г р а д , Студентски трг 16

11000 Београд

тел: 011/2027-801, 2027-808

факс: 011/2630-151

E-mail: matf@matf.bg.ac.yu

Интернет страница http://www.matf.bg.ac.yu

 

 

Математички факултет расписује конкурс за упис 100 студената у четврту годину смера Информатика, односно пету годину осталих смерова дипломских академских студија школске 2008/2009.г. и

то:

 

Студијски програм

Број студената

Теоријска математика и примене

8

Нумеричка математика и оптимизација

8

Статистика, актуaрска и финансијска математика

12

Професор математике и рачунарства

17

Информатика

28

Рачунарство и информатика

17

Астрономија

5

Астрофизика

5

Укупно

100

 

 

Уз пријаву се подносе биографија и фотокопије докумената о завршетку студија.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 динара.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра.


Конкурс за упис студената на докторске студије

 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Б е о г р а д , Студентски трг 16

11000 Београд

тел: 011/2027-801, 2027-808

факс: 011/2630-151

E-mail: matf@matf.bg.ac.yu

Интернет страница http://www.matf.bg.ac.yu

 

 

Математички факултет у прву годину докторских студија школске 2008/2009.г. уписује 48 студената, и то:

 

 

Студијски програм

Број студената

Алгебра

4

Анализа

4

Вероватноћа и статистика

4

Геометрија

4

Методика наставе

3

Математичка логика и теоријско рачунарство

4

Рачунарство и информатика

11

Астрономија

3

Астрофизика

4

Нумеричка математика и оптимизација

4

Топологија

3

Укупно

48

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 динара.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:

 

    лица која имају завршене дипломске академске студије, односно интегрисане студије из чл. 80. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и дипломским академским студијама;

    лица која имају завршене дипломске академске студије, односно интегрисане студије из чл. 80. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове, на начин уређен општим актом факултета;

    лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању;

    лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

 

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних

студијских програма.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим

условима као и домаћи држављанин. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

 

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс за упис студената на прву годину докторских академских студија

отворен је до 30. октобра 2008. године. Пријаве се предају  студентској служби Математичког факултета.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА

ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:

 

- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,

- доказе који се односе на остварене научне радове